سرفصل سمینار آموزشی

« مبانی مدیریت فناوری و مباحث راهبردی مرتبط »

مدت زمان ارائه: 8 ساعت