سرفصل سمینار آموزشی

« مدیریت ریسک در فرآیندهای تحقیق و توسعـه »

مدت زمان ارائه: 8 ساعت