سرفصل سمینار آموزشی

« مدیریت پروژه‌های تحقیق وتوسعه »

مدت زمان ارائه: 4 ساعت