سرفصل سمینار آموزشی

«جایگاه بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه»

مدت زمان ارائه: 4 ساعت