سرفصل سمینار آموزشی

« استراتژی‌ها و ابزارهای تحقیق و توسعه »

مدت زمان اراِئه: 8 ساعت