سرفصل سمینار آموزشی

« سازماندهی واحدهای تحقیق و توسعه »

مدت زمان ارائه: 4 ساعت