سرفصل سمینار آموزشی

« چالش ها و راهکارهای صادرات فناوری »

بخش اول) مبانی پایه:

بخش دوم) رویکرد عملیاتی:

مدت زمان ارائه: 8 ساعت