سرفصل سمینار آموزشی

« قراردادهای انتقال فناوری »

مدت زمان ارائه: 4 ساعت