سرفصل سمینار آموزشی

« ارزش‌گذاری فناوری و شرکت های دانش بنیان »

مدت زمان ارائه: 8 ساعت