سرفصل سمینار آموزشی

« اصول مذاکره در قراردادهای انتقال فناوری»

مدت زمان ارائه:  4ساعت