سرفصل سمینار آموزشی

« مفاهیم بنیادین در مالکیت معنوی و مدیریت فناوری »

مدت زمان ارائه: 4 ساعت