سرفصل کارگاه آموزشی

«طراحی نوآورانه مدل کسب وکار (Business Model)»

مدت زمان ارائه : 8ساعت