سر فصل دوره آموزشی

<<مدیریت و بهره‌ورسازی تحقیق و توسعه (R&D)>>

مدت زمان ارائه : 64 ساعت