آموزش در محل مشتری ( سازمان ها )

ار آنجا که برای بسیاری از شرکت ها امکان آموزش در خارج از محل کار افراد سازمان نمیباشد،آکادمی نو پژوهان این امکان را فراهم میکند که خدمات ویژه آموزش در محل را فراهم کند.

8 گام برای اقدام به درخواست اموزش در محل:

گـــام 1 – دانلود، تکمیل و ارسال فرم نیازسنجی آموزشی (دریافت فایل…) توسط متقاضی

گـــام 2 – توافق بر روی سرفصل‌های آموزشی و هزینه های برگزاری دوره

گــــام 3 – بررسی سرفصل‌های آموزشی، نهایی‌سازی و تایید مکتوب قیمت توسط متقاضی

گــــام 4 – تنظیم، امضا و مبادله توافقنامه آموزش

گــــام 5 – پرداخت مبلغ مورد توافق در قرارداد توسط متقاضی

گــــام 6 – ثبت تاریخ برگزاری در تقویم آموزشی بنیاد

گــــام 7 – برگزاری دوره مظابق توافقات قراردادی

گــــام 8 – انجام تعهدات پس از برگزاری توسط بنیاد (اعطای گواهینامه آموزش، ارسال فایل های مورد توافق و…) و متقاضی (تسویه قرارداد، ارسال فرم نظرسنجی از فراگیران و رضایت‌نامه و…)