دوره‌های ویدیویی مدیریت تجاری سازی

4 کالا

سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
4,000,000ریال

فیلم آموزشی مقدمات، تعاریف و مفاهیم فناوری و نقش‌ مراکز تجاری‌سازی در ایران

در حوزه تجاری سازی دو مورد 1)فروش 2)مدیریت به عنوان چالش در تمامی شرکتهای دانش بنیان مطرح می باشد.
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
4,000,000ریال

فیلم اموزشی قیمت گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌ها

4 عامل 1)دانش حقوقی2)دانش مالی3)دانش مدیریت4)دانش بازاریابی،نقش کلیدی در تعیین قیمت گذاری دارند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
4,000,000ریال
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
42,000,000ریال