تجاری سازی

3 کالا

سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
4,000,000ریال

فیلم آموزشی تجاری سازی (تبدیل علم به ثروت)

فرآیند تجاری‌سازی یعنی آنچه را که میدانیم، تبدیل به محصول کنیم که بتوانیم صرفه‌جویی اقتصادی و یا درامد ایجاد کنیم
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
6,000,000ریال
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
42,000,000ریال