وبینارهای مدیریت تحقیق و توسعه

بخش اول: «ضرورت ها، نقش‌ها و جایگاه تحقیق و توسعه در سازمان»​

 

 • نقش و جایگاه دانش و افراد دانش‌آفرین در اقتصاد صنعتی
 • انواع تحقيق، اهداف، جايگاه و دست آوردها
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در فرآیند تحقیق و توسعه
 • تشریح ارزش افزوده در فرآیند تجاری‌سازی محصولات
 • تاريخچه تحقیق و توسعه در جهان
 • تعريف تحقیق و توسعه و وظايف واحدهاي R&D در سازمان
 • نقش، جايگاه و ضرورت تحقیق و توسعه در خلق فناوری (Technology) و دانش فنی
 • نقش و دستاوردهای دانش و اهمیت خلق و مدیریت فناوری در تعالی سازمان
 • اهمیت و شیوه‌های کلی مدیریت نوآوری در توسعه محصولات جدید
 • مراحل تکوین محصول در فرآیند تحقیق و توسعه صنعتی

بخش دوم: «الزامات و فرآیند مديريت منابع انساني دانش بنیان »

 

 • اهميت منابع انساني در خلق دانش فنی و تحقیق و توسعه
 • ويژگي‌هاي منابع انسانی پژوهشگر
 • شيوه‌هاي برانگیختن پرسنل دانش‌آفرین (نظام‌های انگیزشی)
 • ايجـاد بسـتر منـاسب پرورش خـلاقيت و نوآوري در سازمـان‌های دانش‌محـور
 • شیوه‌های جذب و حفظ منابع انسانی فناور
 • تعريف و وظايف مديريت منابع انساني در واحدهاي تحقیق و توسعه
 • ویژگی‌های مدیر تحقیق و توسعه
 • کار تيمـي (Team-work) و کار گروهـي (Group-work) در فرآیند تحقیق و توسعه

بخش سوم: «بهسازی سازماندهی واحدهای تحقیق و توسعه »

 • ساختار سازماني مطلوب در واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)
 • معرفي نسل‌هاي (Generations) شش‌گانه در تحقیق و توسعه
 • ملاحظات عملیاتی در استقرار نسل‌های تحقیق و توسعه در سازمان‌ها و صنایع ایران
 • ارتباطات واحد تحقیق و توسعه با سایر واحدها در سازمان
 • نکات مهم در سازمان‌دهی واحدهای تحقیق و توسعه (قالب‌های توزیع‌یافته و متمرکز)
 • ارتباطات سازمانی و فردی واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگران صنعتی
 • الگوها و شیوه‌های سازماندهي تیم‌های پژوهشگر صنعتی
دانلود فایل PDF تقویم آموزشی آبان، آذر و دی ماه