راهکارهای مدیریتی

استقرار نظام تحقیق و توسعه

استقرار نظام نوآوری

توسعه خلاقیت سازمان